Chọn file hóa đơn cần kiểm tra

Chọn file hóa đơn: (*)
Lưu ý: Chỉ chọn file có phần mở rộng '.zip'.
Mã Kiểm tra (*)
©2016 Giải pháp Hóa đơn điện tử phát triển bởi Thái Sơn